Asset 71e

Privacyregelement

Privacyreglement van Detacheringsbureau De Eerstelijn en haar Triagisten op locatie en op het Landelijke TrageCentrum

Uw persoonsgegevens en uw privacy tijdens onze dienstverlening: Triage op locatie en op het Landelijke TriageCentrum.

Algemeen

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet hebben wij als organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft u als patiënt van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er nog een aantal specifieke regels die alleen voor de zorg van toepassing zijn. Deze regels staan o.a. vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onze Triagisten zullen diverse persoonsgegevens van u verwerken. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor de financiële afhandeling ervan. Daarnaast kan verwerking ook noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Uw gegevens worden door (de aan ons verbonden) huisartsenposten alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:

– voor spoedzorgverlening;
– voor declaratie (uitgevoerd door onze opdrachtgevers waar wij de TOA voor inzetten);
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning bij klachten, calamiteiten, interne audits en intervisie;
– Voor dergelijke trainingsdoeleinden zoals triage-cursussen en feedbacktrainingen.

De plichten van De Eerstelijn

De Eerstelijn is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die hier verzameld wordt. De verzamelde gegevens worden bewaard in de digitale omgeving van onze opdrachtgevers. Daarnaast worden binnenkomende telefoongesprekken opgenomen en tijdelijk bewaard. Dit doen we voor trainingsdoeleinden, maar ook om bij eventuele fouten of klachten de mogelijkheid te hebben de gang van zaken te kunnen onderzoeken. Zo worden deze opnames gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar dit kan ook op een andere manier zoals via onze website of het informatiescherm in de wachtkamer van een huisartsenpost. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft als patiënt de volgende rechten:

– Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u door ons verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard).
– Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten (Recht van Verzet).
– De Eerstelijn is waarnemend voor de huisartsenpost waar u mee belt. Uw huisarts krijgt na een contact met onze zorgverleners direct bericht over de inhoud van dit contact. Niet wij als detacheringsbureau maar uw eigen huisarts is dossierhouder. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, moet u dit dus aan uw eigen huisarts kenbaar maken.

Uw belangen in dit verband kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor.

Toestemming

De medewerkers van de De Eerstelijn hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt o.a. in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Uw instemming vindt al plaats bij het verstrekken van uw persoonsgegevens zoals uw geboortedatum, BSN of een andere wijze van het uitvragen van uw gegevens.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen:

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer een ernstig gevaar dreigt voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, wanneer nodig mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts.

Uitwisseling gegevens aan derden

Nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, wisselt uw huisarts via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens uit met onze opdrachtgevers (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan stuurt de HAP een bericht naar uw eigen huisarts. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelende medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als detacheringsbureau bij aan medicatieveiligheid.

Website

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de huisartsenpost haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.